มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก แผนงานในอนาคต

แผนงานในอนาคต

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนงานในอนาคต

·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ
·             เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคประชาชนมาขอเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ
·             ให้ความช่วยเหลือเครือข่าย ทั้งการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางการเงิน
·             การประสานความร่วมมือกับสถานีวิทยุอื่นๆ
·             การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
·             การพัฒนาด้านเทคนิคการกระจายเสียง
·             การขยายและเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วม
·             พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทั่วประเทศ
·                           จรรยาบรรณแห่งการประกอบกิจการวิทยุภาคประชาชนของเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ
·             การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ