มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง•แนวคิดและการก่อตั้ง

สภาผู้ฟัง•แนวคิดและการก่อตั้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ

  
แนวคิดและการก่อตั้ง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนผู้มีความสนใจฟังธรรมปฏิบัติจากพระสุปฏิปันโนผู้รู้จริงเห็นจริง ซึ่งประชาชนผู้ก่อตั้งจากแต่ละจังหวัดได้พร้อมใจกันอาราธนาพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ขึ้นเป็นองค์ประธาน และน้อมถวายสถานีดังกล่าวแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เพื่อถ่ายทอดพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานองค์สำคัญจากทั่วประเทศไทยกว่า ๒๕ องค์ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีหลักธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในชีวิต  
ปัจจุบัน สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ มีเครือข่ายกว่า ๑๑๗ สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะสงฆ์และประชาชนผู้ก่อตั้ง อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯเห็นควรให้ประชาชนผู้ฟังทั่วประเทศ ตัวแทนกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมีมติให้ก่อตั้ง “เครือข่ายผู้ฟัง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใช้หลักการใกล้เคียงกับ “สภาผู้ฟัง” แต่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯซึ่งการกระจายเสียงธรรมะต้องเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวให้แก่ผู้ฟังได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น ที่ประชุมจึงกำหนดให้ผู้ฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกพื้นที่ส่งตัวแทนผู้ฟังมาแห่งละ ๒ ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณาออก “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน” เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เรื่อง      ก่อตั้งเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ และแต่งตั้งตัวแทนผู้ฟังประจำจังหวัดเพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบปฏิบัติ
สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนผู้มีความสนใจฟังธรรมปฏิบัติจากพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งประชาชนผู้ก่อตั้งจากแต่ละจังหวัดได้พร้อมใจกันอาราธนาพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ขึ้นเป็นองค์ประธาน และน้อมถวายสถานีดังกล่าวแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว และท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีหลักธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในชีวิต  
ปัจจุบัน สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ มีเครือข่ายกว่า ๑๑๗ สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะสงฆ์และประชาชนผู้ก่อตั้ง อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป มูลนิธิเสียงธรรมฯเห็นควรให้ประชาชนผู้ฟังทั่วประเทศ ตัวแทนกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมีมติให้ก่อตั้ง “เครือข่ายผู้ฟัง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใช้หลักการใกล้เคียงกับ “สภาผู้ฟัง” แต่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ซึ่งเน้นการกระจายเสียงธรรมะที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวให้แก่ผู้ฟังได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น มูลนิธิเสียงธรรมฯจึงแต่งตั้งที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมฯ ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ฟัง ตัวแทนกลุ่มเฉพาะเครือข่ายผู้ฟัง และตัวแทนผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมประจำจังหวัดตามรายชื่อที่นำเสนอโดยสถานีเครือข่ายในแต่ละจังหวัดได้คัดเลือกตัวแทนผู้ฟังจังหวัดละ ๒ ท่าน เข้าประชุมในวันบุญประทายข้าวประจำปี ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมพิจารณา“ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน” ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้เป็นระเบียบปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
                             จึงประกาศมาเพื่อทราบ
(พระครูอรรถกิจนันทคุณ)
กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ
 
แนวทางจัดตั้งเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ
แนวทางจัดตั้งเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
.    ผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ฟังตามแบบลงทะเบียนในหน้าเมนูหลักของเว็บไซต์ www.siangdham.comหรือลงทะเบียนที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่นั้นโดยเจ้าหน้าที่ของสถานีจะกรอกรายละเอียดลงในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าว
.   รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ฟังประจำจังหวัด และตัวแทนผู้ฟังจากกลุ่มเฉพาะที่ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ มีฐานะเป็นผู้ก่อตั้งชั่วคราวของเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ โดยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนจะนำรายละเอียดของที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ฟังในจังหวัด และตัวแทนผู้ฟังกลุ่มเฉพาะมาลงในฐานข้อมูลของเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรม
.    มีการประชุมเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓
.    ในที่ประชุมเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมกำหนดโครงสร้างและตำแหน่ง
.    ผู้ดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมมาจากอาสาสมัครของผู้เข้าร่วมประชุมหรือมาจากผู้ฟังที่มีหนังสือมอบหมายให้มาสมัคร หากมีผู้สมัครแต่ละตำแหน่งเกินกว่า ๑ คน ให้มีการจับสลากของผู้สมัครหรือผู้แทนผู้สมัคร
 .    มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเสนอร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและประกาศใช้หากที่ประชุมให้การรับรอง
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ