มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง

สภาผู้ฟัง/หนังสือก่อตั้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

สภาผู้ฟังวิทยุเสียงธรรม

                   สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนผู้มีความสนใจฟังธรรมปฏิบัติจากพระสุปฏิปันโนผู้รู้จริงเห็นจริง ซึ่งประชาชนผู้ก่อตั้งจากแต่ละจังหวัดได้พร้อมใจกันอาราธนาพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ขึ้นเป็นองค์ประธาน และน้อมถวายสถานีดังกล่าวแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เพื่อถ่ายทอดพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์พระกรรมฐานองค์สำคัญจากทั่วประเทศไทยกว่า ๒๕ องค์ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีหลักธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในชีวิต  

                          ปัจจุบัน สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ มีเครือข่ายกว่า ๑๑๗ สถานี กระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะสงฆ์และประชาชนผู้ก่อตั้ง อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯเห็นควรให้ประชาชนผู้ฟังทั่วประเทศ ตัวแทนกลุ่มเฉพาะ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมีมติให้ก่อตั้ง “เครือข่ายผู้ฟัง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยใช้หลักการใกล้เคียงกับ “สภาผู้ฟัง” แต่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯซึ่งการกระจายเสียงธรรมะต้องเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวให้แก่ผู้ฟังได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น ที่ประชุมจึงกำหนดให้ผู้ฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกพื้นที่ส่งตัวแทนผู้ฟังมาแห่งละ ๒ ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณาออก “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการของเครือข่ายผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน” เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป