มีสมาชิกทั้งสิ้น 2254 ราย
ลำดับ ชื่อ Email จังหวัด กลุ่มผู้ฟัง
1 อารี ชื่นความดี อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
2 ริญญรัตน์. โชติสุริยสินสุข Rinyarutc@ymail.com นนทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
3 นาง ทัศนีย์พร ปัญญา - พะเยา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
4 วิณัชชา มุขนาค winutcha218@gmail.com สุราษฎร์ธานี ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
5 นายชาญฃัย คทาเหม chanchai278285@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
6 ประวิทย์ บุสดี ขอนแก่น ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
7 จิตรเทพ พะวงรัมย์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
8 นายณัฐกิตติ์ ใจแดง เชียงใหม่ ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
9 อมร ชัยยศมานนท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
10 กรรณิกา ดาวเวียงกัน ืnungninglaw@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์