มีสมาชิกทั้งสิ้น 2246 ราย
ลำดับ ชื่อ Email จังหวัด กลุ่มผู้ฟัง
1 อมร ชัยยศมานนท์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
2 กรรณิกา ดาวเวียงกัน ืnungninglaw@gmail.com เชียงราย ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
3 สรัญภรณ์ ประสิทธิเมตต์ กำแพงเพชร ผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชน
ผู้ฟังกลุ่มสตรี
ผู้ฟังกลุ่มสุขภาพ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
4 ศักดิ์สิทธิ์ แสนนามวงษ์ นครพนม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มนิสิตนักศึกษา
5 ศิริศักดิ์ ศรีนวล boxrisa@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
6 ธีรโชติ บุญรัศมี 0_rockstar1@hotmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
7 ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม tai_udru@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
8 นาย พิชิต สิงห์ฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
9 ปานวัตร เมืองมูล Pannawat.mm@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
10 ปาริชาติ สมภาร parichart.msu@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด