มีสมาชิกทั้งสิ้น 2242 ราย
ลำดับ ชื่อ Email จังหวัด กลุ่มผู้ฟัง
1 ศิริศักดิ์ ศรีนวล boxrisa@gmail.com มหาสารคาม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
2 ธีรโชติ บุญรัศมี 0_rockstar1@hotmail.com สงขลา ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มเกษตรกร
3 ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม tai_udru@hotmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
4 นาย พิชิต สิงห์ฤกษ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ฟังกลุ่มช่างฝีมือ
5 ปานวัตร เมืองมูล Pannawat.mm@gmail.com เชียงใหม่ ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา
6 ปาริชาติ สมภาร parichart.msu@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
7 นางธนิดา หอมเจริญ maymaneewan@yahoo.com จันทบุรี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
8 นายเรือมงคล ต.วัฒนผล reungmongko@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังกลุ่มบรรพชิต
ผู้ฟังกลุ่มข้าราชการ
9 นายไพจิต ช้างใหญ่ สมุทรสงคราม ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
10 ฉลองรัฐ เลี่ยมสมบัติ ping2001ping@gmail.com อุดรธานี ผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงภายในจังหวัด
ผู้ฟังวิทยุออนไลน์ทางอินเตอร์
ผู้ฟังกลุ่มศิลปิน
ผู้ฟังกลุ่มนักการศึกษา