มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนกลุ่มเครือข่าย(กลุ่มเฉพาะ)

อีเมล พิมพ์ PDF

ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

 

 
ตัวแทนจากกลุ่มเฉพาะเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา   ประเภท ชื่อ วัด
พระครูพุทธิสารสุนทร พุทธศาสนา
(อบรมพระธรรมทูต)
  (๑) กลุ่มบรรพชิต  พระครูวิสุทธิธรรมภาณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
พระโพธิญาณมุนี พุทธศาสนา ฝ่ายธรรมยุติ   พระครูสุทธิญาณโสภณ วัดป่านาขาม หนองคาย
พระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ พุทธศาสนา ฝ่ายธรรมยุติ   พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต วัดสันติธรรมาราม ราชบุรี
สายพระอาจารย์ชา 
สุภัทโท
พุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย   พระอาจารย์สรรวัช อาภัสสโร  
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ พุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย   พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดสังฆทาน นนทบุรี
 
พระมหาสมบัติ บุญเรือง
 
พุทธศาสนศึกษา   (๒) กลุ่มเด็กและเยาวชน นายชิตะ   จิรานันตรัตน์  
ผศ.ผกา สัตยธรรม การศึกษา   ด.ช.แบ่งปัน   วิริยะลัพภะ   
      นางสาวสุภาพร ดวงบุปผา  
      (๓) กลุ่มผู้สูงอายุ ผศ.สายจิตร   สิงหเสนี  
พ.อ.ดร.พิเชษฐ์ คงศรี รัฐประศาสนศาสตร์   นางฐิตินันท์   คุณารัตนศิริกุล  
นางสาวสาลี อ๋องสมหวัง คุ้มครองผู้บริโภค   นางยุพิน พงษ์รอด  
อ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ นิเทศน์ศาสตร์   (๔) กลุ่มสตรี นางเอื้อพันธุ์ ติระกรานันท์  
ดร.อนรรฆ มุทิตาเจริญ  วิศวกรรมการสื่อสาร   นางวันทนา   อาโรร่า  
นายแพทย์สุทธิพงษ์  ปิ่นแก้ว แพทยศาสตร์   นางสาวชนสิตา  
ผาติทวีพัฒน์
 
อ.อุบลศรี เสนาะรักษ์ สังคมวิทยา   นางสาวพรรณา   แสงมโน  
ประสิทธิ์ สิทธิ์ชักโยง
(สัน กรุงศรี)
วิชาชีพสื่อ   (๕) กลุ่มผู้พิการ นายสุทัศน์ วิมลสม  
สุพร ศรชัย เทคนิค   คุณพรพรรณ   สุจริตพานิช  
รศ.สุดารัตน์ ชุณหคล้าย การศึกษาพิเศษ   ดร.อาร์ม  
      (๖) กลุ่มชาติพันธุ์ นายถนอม   ชาวดง (มุกดาหาร)  
ดร.รัชฎา เจียสกุล เศรษฐศาสตร์   นายลุลุ (ตาก)  
ดร.ทวีวัฒน์ บุญฑริวิวัฒน์ ศาสนาเปรียบเทียบ   นายธนันชัย ขวัญแก้วพนา  
      นายอุ่นคำ สายเหมือนงาม  
ดร.สุรศักดิ์ 
ศิริพรอดุลย์ศิลป์
อื่นๆ   นายกุ่ย เจริญพันธุ์  
พ.ต.อ.ชัยทัต รุ่งแจ้ง กฎหมาย   (๗) กลุ่มแรงงานในระบบ นางจันทร์แจ่ม   สุวรรณเกตุ  
เพลิน พรหมแดน ศิลปะและการบันเทิง   นายประพนธ์ พยัคฆกุล  
ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร สังคมวิทยาการแพทย์   (๘) กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ นายวีระ ชิดชอบ  
ธีรภพ โตสุกลวรรณ์ สารสนเทศเพื่อการจัดการ   นายเพียร มหายศนันท์  
ดร.เสกสรร
ทองคำบรรจง
การวิจัย วัดผล ประเมินผล และสถิติ   นายวิเศษ ศรีเชษฐา  
ดร.บุณย์ นิลเกษ  -   นายสุนทร พันธารัตน์  
      (๙) กลุ่มข้าราชการ ดาบตำรวจณัฐกานต์  
อาจนาริน
  
      ชาญชัย  
      (๑๐) กลุ่มสุขภาพ รศ.ดร.นันทกา โกรานา   
      นางแว่นแก้ว พรรนพานิช  
      นพ.โสภณ   นาวุฒิ  
      (๑๑) กลุ่มแรงงานในระบบ นางสาววาสนา    รังรส   
      นางสาวผ่องพรรณ ศรีสูงเนิน  
      นายทวีศักดิ์ วิรเศรษฐ  
      (๑๒) กลุ่มช่างฝีมือ ประดุงศักดิ์   แก้วจุฬาศรี  
      นายฉัตรชัย ศรีสุนาครัว  
      (๑๓) กลุ่มศิลปิน อ๊อด   คีรีบูน  
      จักรกฤษณ์ จันทร์ประยูร
(จิ๋ว ก ไก่)
 
      (๑๔) กลุ่มเกษตรกร นายพล  
      นายณรงค์ คำใส  
      (๑๕) กลุ่มนักการศึกษา อ.วีระ น้ำฟ้า  
      นายชโยดม พลายสาร  
      อ.นันทนา   ชัยนิคม  
      (๑๖) กลุ่มนิสิตนักศึกษา นายสิริวัชร   ภวะภูตานนท์  
      นายศิริชัย   คำใสย  
      นางสาวประกายแพร เสวิวัฒน์  
      (๑๗) กลุ่มวิชาชีพ นายประภาส  
      นางสาวภานินี เอี่ยมสะอาด  
      นายปรัชญา จิตต์ปรัชญา  
      นางสาวศิริญาณี อุดมศิลป์  
      (๑๘) อื่นๆ นายไฉน กกเปลือย  
      นายวิทวัฒน์   รื่นจินดา  
      นายคมกฤช   เสวิวัฒน์  
      นายสุด   สุทธิกุล