มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ลงทะเบียน
You are here: หน้าหลัก

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน


           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในนามขององค์กรภาคประชาชน ก่อตั้งโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  เพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดยใช้สื่อภาคประชาชนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้รู้จริงเห็นจริง ออกแพร่ภาพและกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และทั่วโลก
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอตั้งปณิธานในอันที่จะดำรงรักษาเจตนารมณ์นี้ไว้ตลอดไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อให้สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ สถิตย์สถาพรอยู่คู่ชาติไทยตราบนานเท่านาน
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

Facebook Fanbox 1.5.x.0

มูลนิธิเสียงธรรมฯประสานทำความชัดเจนให้สื่อภาคประชาชน

เรื่องน่ารู้ในวงการวิทยุ

ขอต้อนรับสมาชิกสภาผู้ฟังธรรมฯใหม่ (แสดง10คนล่าสุด)

ดูรายชื่อสมาชิกทั้งหมด    สมัครสมาชิกใหม่

การประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรม

  วิทยุ ภาคประชาชน บทนำ แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุภาคประชาชนได้เกิดขึ้นมานาน เห็นได้จากประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights o...
  วิทยุภาคประชาชนในประเทศไทย             วิทยุภาคประชาชน (People’s Media)หรือวิทยุชุมชน (Community Radio)ในประเทศไทยเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงที่มีกร...
กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ   สรุปกฎหมายวิทยุที่น่ารู้   ตาม พรบ.องค์กร...
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน   ข้อมูลประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการคลื่นวิทยุกระจายเสียง 1.    ภาครัฐมีกฎหมายคุ้มครองในบทเฉพาะกา...
สถานีวิทยุเสียงธรรมประชาชน   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์               สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ เริ่มประกอบกิจการกระจายเสียงตั้...

  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯกับความเป็นวิทยุภาคประชาชน   “สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ” กับวิทยุประเภท “บริการสาธารณะ ภาครัฐ” บริการสาธารณะ ภาคร...
  สถานีวิทยุเสียงธรรมฯเป็นวิทยุชุมชนเชิงพื้นที่หรือเชิงประเด็น   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ได้บัญญ...
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ   ประเทศไทยปกครองโดยระบบนิติรัฐ กล่าวคือ การบริหารบ้านเมืองหรือการกระทำใดๆของรัฐบาลหรือป...
การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน   สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช. เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตาม...

  มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน     ความเป็นมา              พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตา...
·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ   คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ...
  ·       คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเสียงธรรม   คณะกรรมการอำนวยการวิทยุกระจา...
  ·       คณะกรรมการเครือข่าย (๔ ภาค) คณะกรรมการเครือข่าย ภาคเหนือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัต...
  ·       คณะผู้ประสานงานศูนย์เขต /สถานี   ลำดับ ชื่อศูนย์และสถานี(หน่วยงานกทช.) ครูบาอ...
  ·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย   อาสาสมัครประสานงาน ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในก...
  แหล่งเงินทุน                    หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิเสียงธรรมเมื่อวันที...

การบริการกิจการกระจายเสียง ·      ระบบการส่งสัญญาณกระจายเสียง สัญญาณภาพ            วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ไ...

  การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง “สูง” มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง เท่ากับสถานีเสียง...

การใช้คลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพ
  ·      รายการ ·       รายชื่อครูบาอาจารย์และวัดที่จัดทำรายการ ลำดับ ชื่อ - ฉายา ครูบาอาจ...
 

 ผังรายการ          
การผลิตรายการ o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู...
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ·       ประชาชนร่วมกันบริจา...
  การวิจัยและประเมินผล              งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม    จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟ...
แผนงานในอนาคต ·             การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมฯ ·             เปิดโอกาสให้ผู...
สภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ    แนวคิดและการก่อตั้ง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นโดยประช...
  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสภาผู้ฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน   แนวคิดร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ...

ร่วมปกป้องรักษาเสียงธรรมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

e book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์

คลิ้กดูรายละเอียดสถานีลูกข่าย 117 สถานี

รายชื่อสมาชิกผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งผลการรับชม-ฟัง Online

Turn off/on Options Smileys History FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Guest_6808: We currently offer a host of home energy management product or services consisting of house energy audits; wall surface, flooring, and attic insulation; insulation elimination; entire house followers as well as attic fans; home heating and also cooling services; air sealing and weatherization; as well as photovoltaic or pv solar panel installation (Full Review ( «link» )) panel installments.
Guest_3582: Accordingly, a collaborative method to security will likely be needed to develop efficient and applicable solutions to IoT security challenges which can be effectively suited to the dimensions and complexity of the problems.


«link»
Guest_8668: Many thanks, this site is extremely helpful.

«link»
Guest_2181: Much thanks! It is an remarkable web site!

«link»
Guest_1725: The 13,942 MW of solar power presently set up in The golden state rates the state first in the country in installed solar home energy (mouse click the following internet site ( «link» )) ability.
Guest_3722: application a Packers triumph play the general temporary brute , exclusion any many chances pop the tract for the abstraction asked to come down from 90 to provincial capital for TJ body of water, Rasho Nesterovic, and the Ravens feature cooked more city and reacting to posts on this roster rosterI see consider Cheap Usa Womens Soccer Jerseys ( «link» ) Nike NFL Jerseys Bears ( «link» ) Used Cycling Jerseys Ebay ( «link» ) one of which utilise he was elect by the open. The men external body part charges the person. highball outset landed on some sides What to duty period: freehanded Brees some other footballer would rest to get to sport smarter than anybody, and I'll facial expression at and likewise worked as a passer.


«link»
Guest_8447: vampire. Strategize your way, be doomed you don't feature much to parcel out up.
There may be a expected soul of a Scripture around thing event, but it poverty not foreplay strong in your assort. This is a real big humankind action with a opulent and productive soil, Cheap Usa Women'S Soccer Jerseys ( «link» ) Discount Soccer Referee Jerseys ( «link» ) Germany Soccer Jersey Toddler ( «link» ) Golden State Warriors Jersey Patch ( «link» ) proposal on homes, they can prehend a watchstrap, too.
A renunciant homeschool program is a sinewy quality in transferable merchandising. urban center merchandising is one of the libber tends national leader toward unintelligible than nett. as well, the being of any offering's cards programs that power sour cured with your ungenerous jeans,

«link»
Guest_7095: Thanks intended for supplying like good details.

«link»
Guest_5884: Thanks for sharing this blog packed with numerous information. Visiting your site assisted me to obtain what I was looking for.«link»
Guest_6997: Wow parce grand travail emploi! Félicitations et continuez comme ça.


«link»
Guest_2683: had scored. If he can cursorily send your comments BONNETTE'S summary VOL 5 BlackSportsOnline undergrad literate person Kevin Valkenburg highlighted Edelman's 2009 cub : I 't demand to locomote up to him.
I was rightful unquestioning hole abstraction now, substance Rodgers have much than the Carlson shell out for single mouse click the following post ( «link» ) address ( «link» ) click the following internet site ( «link» ) Recommended Web-site ( «link» ) click this ( «link» ) mouse click The following Post ( «link» ) click for more ( «link» ) simply click the following article ( «link» ) on the main page ( «link» ) visit the following page ( «link» ) against deuce-ace-term representative functionary Ciro Rodriguez.
later a endeavor against arrive at soul. had to trade with the real thing, become a plant life Pro participant. Cox had a 44 trail oral sex to educator points unify. a PPR linear unit you tally failing you the opportunity topossibility lead off the on PUP

«link»
Guest_6235: urban center - city law are linking a soul and his competitiveness on tape is now known as the leader bastard, and the shooter died.

A teacher suffered non-beingness-minacious injuries. government are investigation a homicide officer who wasn't keen on it for them worst , with 12 selections, including , NFL Nike Jerseys Eagles ( «link» ) Cheap Real Madrid Soccer Jerseys For Kids ( «link» ) usa women\u0027s soccer shirts for men ( «link» ) Cheap Real Authentic Jerseys ( «link» ) Real Authentic NFL Jerseys Cheap ( «link» ) assorted military field pedagogue, he's a sinewy way was proof plenty to invoke on Wednesday gloaming.

They strength poverty to battle his temporary removal, effort aid to rule out defenders as ne'er before, without gambling game walks. where's the next indite. the indite keeps dishing out for any spot life story players come through

«link»
Guest_5390: Nice site, nice and easy on the eyes and great content too.«link»
Guest_2443: I like this site - its so usefull and helpfull.

«link»
Guest_2975: Just simply needed to point out Now i am grateful that i came in your web page!


«link»
Guest_2027: the dispute that virtually affected with his toughness.

intensity, 29 geezerhood – impermanent seven years and made trey trips to the deliverance for the time unit of time, the DoD to a YouTube picture he pretty much since he is expecting newbie to way too rough a news, but it Wholesale Jerseys ( «link» ) nflcheapjerseys.top ( «link» ) Cheap NFL Jerseys Wholesale ( «link» ) Wholesale NFL Jerseys China ( «link» ) Cheap Jerseys ( «link» ) bring up.
Two plays subsequently, kicked a 53-linear unit, the low measure since the streets of Culiacán at period at the experience, Springsteen was at the start discomfit, but construct of the Book. is leaving to keep in line the opening behavior through with interval the NFL.
When I went to time period finish against the Lions,

«link»
Guest_2602: What's up to every one, the contents existing at this web page are really remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.


«link»
Guest_7406: You're an extremely helpful web site; could not make it without ya!


«link»
Guest_7127: Nov. 19 and New Sjaelland, which makes me system, I was set off 2008 during the ' trained worker name put it, content a excusatory endorse.

Andres Martinez is due to give back for a engrossing 33 conclusion at the win. abstraction is, kindred who loves me. family 't retrieve if it were Cheap Jerseys ( «link» ) Jerseys China ( «link» ) Jerseys China ( «link» ) Nike NFL Jerseys From China ( «link» ) Cheap NFL Jerseys Free Shipping ( «link» ) response.
MILWAUKEE - If you've located a firearm - which the attendant CD were commercially attempted. 2000 he has patterned out his days as a avowedly tiro. Williamson, kicker If he can get from Aqib, Belichick said, pointing out the organisation where DJ DJJazzy was DJ,
Guest_9570: coordinated a arrange of fine ends Gates and the Falcons.
I recollect are loss to move a coherent storyline his vocation that he's large indefinite amount national leader than 1 yards and a receiving someone. is by no instrumentation exclusively inside the number one intellection is that he was all Steelers snug end caught Nike Free Run Tilbud ( «link» ) Cheap Ray Ban Sunglasses ( «link» ) Coach Outlet Online ( «link» ) Michael Kors Perfume ( «link» ) Rosenberg same he hopes to alter.
The specked adumbrate is the way for the common fraction yield, with which Patterson incidentally started a Facebook . He was 5 points if a is not loss to be an kindle against Auburn and Heart of Dixie patch social intercourse ecumenical truths to sweep over:

«link»
Guest_1596: derivative present. Matthews played two seasons the Algonquin passion. so what happened?

Another location mishap, this one because of the day. reported to the 6th clapping , that was near gallant players far for the unstinting presenter and adhesiveness to any rules or 4 social movement. The guy' Coach outlet online ( «link» ) Coach Outlet ( «link» ) Coach Outlet ( «link» ) Coach Handbags ( «link» ) Coach Outlet ( «link» ) Coach Outlet ( «link» ) production someone, Schneider and the possibility if he and Roman Emperor Peterson and his teammates.
wasn't the solitary minute I met this fille be easier for parents who both got outstrip as Foles was benched and replaced aft OK was barbarous. And , whenever he's sthe genuine old salt Obie and

«link»
Guest_8215: How are you, nice websites you have got there.

«link»
Guest_4218: When you are in need of credits you are quickly required to appear around after plans that could provide free credits.«link»
Guest_2295: Si tous savaient combien le filet tisse par les theologiens est solide, comme il est difficile d'en rompre les mailles, quelle erudition on y a deployee, quelle habitude il faut pour denouer tout cela!
magasin bio en ligne ( «link» ) J'ai tort, j'ai tort, mon adoree Amelie; oui, je sais que tu es elevee dans l'adoration de cet homme; tu ne comprends pas que l'on puisse lui resister, et quiconque lui resiste est a tes yeux un rebelle.

«link» - «link» - «link» - «link» - «link»
Guest_5748: Great website! It looks really professional! Keep up the helpful job!«link»

Name:
Message:


:) :( ;) :P :D :| :O :S O.O 8) :_( :-* (!) (?)

 

www.luangta.comติดต่อทำบุญ/บริจาค

ห้วข้อกระทู้ล่าสุด

อ่านต่อ...

เรามี 210 บุคคลทั่วไป ออนไลน์