มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

ขอบเขตการให้บริการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การบริหารจัดการคลื่นที่มีประสิทธิภาพ
โดยสถานีเสียงธรรม 1 สถานีที่กำลังส่ง สูง มีผลครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง
เท่ากับสถานีเสียงธรรมมากกว่า 20 สถานีที่กำลังส่ง น้อย