มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

·       คณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

 

คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
ประธานกรรมการอำนวยการ
พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
กรรมการ
พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม
วัดถ้ำบางเตย จ.พังงา
กรรมการ
พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร
วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี
กรรมการ
พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
กรรมการ
พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
กรรมการ
พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ
วัดป่าธรรมสถิต จ.ระยอง
กรรมการ
พระอาจารย์นพดล นันทโน
วัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร
กรรมการ
พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
กรรมการ
หม่อมราชวงศ์ทองศิริ ทองแถม
 
กรรมการ
นายทนันชัย ตรังคานุกูลกิจ
 
กรรมการ
นายศิริ คูสกุล
 
กรรมการ
นายสมหมาย สมทรัพย์
 
กรรมการ
นางสาวอรทัย ไชยพันธุ์
 
กรรมการ /เหรัญญิก

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ