มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

·       คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

 
คณะที่ปรึกษามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช
ประธานที่ปรึกษา
พ.ต.อ.กฤษฎา บูรณพาณิชย์
ที่ปรึกษา
นายวิโรจน์ จิระกรานนท์
ที่ปรึกษา
นายเดวิทย์ โรเจอร์
ที่ปรึกษา
อุบาสิกาอรุณ วังคะฮาด
ที่ปรึกษา
นางอรชร ธนพิทักษ์
ที่ปรึกษา
ดร.วินัย ศิริกุล
ที่ปรึกษา
ดร.วสันต์
ที่ปรึกษา
นางจรรยา ศิริกุล
ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงจิราภรณ์ โกรานา
ที่ปรึกษา
อ.วิจิตรวรรณ ประกอบสันติสุข
ที่ปรึกษา
นางศรีสกุล อุปการกุล
ที่ปรึกษา
 
 
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ