มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย

อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       อาสาสมัครประสานงานเครือข่าย
 

อาสาสมัครประสานงาน
ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในการประสานงานระหว่างมูลนิธิกับเครือข่ายสถานี เครือข่ายผู้ฟัง และกทช.
คุณกิตติธรา รวมธรรม จ.อุดรธานี
คุณพีระ หงษ์จินดา จ.นครปฐม
คุณอัครวัฒน์ ผาติทวีพัฒน์ จ.อุดรธานี
คุณกิตติชัย ชัยเอีย จ.อุดรธานี
คุณจุฑารส พรประเสริฐ จ.กรุงเทพฯ
คุณศิริภรณ์ ศักดิ์สุจริต จ.อุดรธานี
คุณวีระพงษ์ ชัยเอีย จ.อุดรธานี
คุณสุพงษ์ ศักดิ์สุจริต จ.อุดรธานี
คุณพูนศักดิ์ กันคล้อย จ.กรุงเทพฯ
คุณไพรัช วิริยะลัพภะ จ.จันทบุรี
คุณภัทรพร ชินกีรติการ จ.กรุงเทพฯ
คุณณรงค์ชัย โตประเสริฐ จ.กรุงเทพฯ
คุณพิชิต โตนิติวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา
คุณสุภนา วงศ์เสริมศิลป์ จ.กรุงเทพฯ
คุณอรัญญา แซ่ลี้ จ.กรุงเทพฯ
คุณวรรณภา ทองคำบรรจง จ.ชลบุรี
คุณเรณู สุภา จ.กรุงเทพฯ
คุณอภิญญา สิงห์สา จ.ขอนแก่น
คุณสุนีย์ สิทธิบดีกุล จ.เชียงใหม่
คุณอุไรวรรณ ดวงสีดา จ.อุดรธานี
คุณนวลจันทร์ กาทอง
คุณภูริตา สิงหะสุริยะ จ.อุดรธานี
คุณบัวทิพย์ สิงหะสุริยะ จ.อุดรธานี
คุณขวัญญาภรณ์ ทองพูนพันธุ์
คุณตฤณกร เสนพงษ์ จ.สงขลา
คุณกันยารัตน์ แซ่จึง จ.อุดรธานี
คุณจิรพรรณ แสงอัมพร
คุณภานินี เอี่ยมสะอาด จ.ประจวบฯ
คุณสุนทรี อิ่มสวัสดิ์กุล จ.สุรินทร์
คุณประพนธ์ อิ่มสวัสดิ์กุล จ.สุรินทร์

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ