มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก การผลิตรายการ

การผลิตรายการ

อีเมล พิมพ์ PDF

การผลิตรายการ

o            การถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาและการร่วมทำบุญ
o            การแปลงไฟล์ ตัดต่อไฟล์ให้อยู่ในรูปที่สามารถกระจายเสียงได้
o            คัดเลือกรายการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา
o                        ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือ
o            เทปบันทึกเสียงการแสดงพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์
o            บทความเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ