มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
·       ประชาชนร่วมกันแสดงเจตจำนงในการก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ
·       ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อการก่อตั้งและดำเนินการ
·       ประชาชนร่วมกันบริหารจัดการเครือข่ายวิทยุชุมชนของตน
·       ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกระจายเสียง
·       ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิต และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ
ฯลฯ
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ