มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก การวิจัยและประเมินผล

การวิจัยและประเมินผล

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การวิจัยและประเมินผล
 
           งานวิจัยเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม
 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าพฤติกรรมการรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากงานวิจัยต่างๆ พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ในการรับฟังคลื่นวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเพื่อต้องการความรู้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม รองลงมาเพื่อให้จิตใจสงบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ระยะเวลาในการรับฟังส่วนใหญ่รับฟังทุกครั้งที่สะดวก รองลงมาคือรับฟังช่วงเวลา๐๕.๐๐-๐๙.๐๐ น.และเปิดรับฟังตลอดเวลาความคิดเห็นต่อการขยายสถานี พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสถานี จากการสำรวจพบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้คงหรือเพิ่มกำลังส่งของสถานีเพื่อให้ประชาชนรับฟังอย่างทั่วถึง รัฐควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อให้สถานีมีความยั่งยืน และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการบริหารจัดการวิทยุให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
 
  นอกจากนี้ มีงานวิจัยบางเรื่องวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเทศน์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พบว่ามีทักษะในการเทศนามีลักษณะเด่นหลายประการ มีเนื้อหาที่ตรงกับความสามารถในการรับของผู้ฟัง รวมถึงการสอดแทรกด้วยอารมณ์ขัน อุปมาอุปไมย อย่างไรก็ตาม พบว่ามีงานวิจัยบางเรื่องมีการเปรียบเทียบการเทศน์ขององค์หลวงตากับการเมือง ซึ่งเป็นการวิจัยที่ขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากขาดการสุ่มตัวอย่าง การเข้าถึงข้อมูล การทบทวนเอกสาร การปรึกษากับผู้รู้ในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผลการวิจัยจึงขาดความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง จนไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ