มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
 

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
ชื่อ
นามสกุล
พุทธศาสนา (อบรมพระธรรมทูต)
พระครูพุทธิสารสุนทร
 
พุทธศาสนา ฝ่ายธรรมยุติ
พระโพธิญาณมุนี
 
พุทธศาสนา ฝ่ายธรรมยุติ
พระครูประสิทธิ์พุทธมนต์
 
พุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย
สายพระอาจารย์ชา สุภัทโท
 
พุทธศาสนา ฝ่ายมหานิกาย
หลวงพ่อสนอง
กตปุญโญ
พุทธศาสนศึกษา
พระมหาสมบัติ บุญเรือง
 
การศึกษา
ผศ.ผกา
สัตยธรรม
 
 
 
 
 
 
รัฐประศาสนศาสตร์
..ดร.พิเชษฐ์
คงศรี
คุ้มครองผู้บริโภค
นางสาวสารี
อ๋องสมหวัง
นิเทศศาสตร์
.ประไพพิศ
มุทิตาเจริญ
วิศวกรรมการสื่อสารและไอที
ดร.อนรรฆ
มุทิตาเจริญ
แพทยศาสตร์
นายแพทย์สุทธิพงษ์
ปิ่นแก้ว
สังคมวิทยา
.อุบลศรี
เสนาะรักษ์
วิชาชีพสื่อ
ประสิทธิ์
สิทธิ์ชักโยง(สัน กรุงศรี)
เทคนิค
สุพร
ศรชัย
การศึกษาพิเศษ
รศ.สุดารัตน์
ชุณหคล้าย
 
 
 
เศรษฐศาสตร์
ดร.รัชฎา
เจียสกุล
ศาสนาเปรียบเทียบ
ดร.ทวีวัฒน์
บุณฑริวิวัฒน์
 
 
 
อื่นๆ
ดร.สุรศักดิ์
ศิริพรอดุลย์ศิลป์
กฎหมาย
...ชัยทัต
รุ่งแจ้ง
ศิลปะและการบันเทิง
เพลิน
พรหมแดน
สังคมการแพทย์
ภญ.ดร.สุภาภรณ์
ปิติพร
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธีรภพ
โตสุกลวรรณ์
การวิจัย วัดผล ประเมินผล และสถิติ
ดร.เสกสรร
ทองคำบรรจง
 
ดร.บุณย์
นิลเกษ

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ