มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ตัวแทนผู้ฟังกลุ่มเฉพาะ

ตัวแทนผู้ฟังกลุ่มเฉพาะ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       ตัวแทนผู้ฟังกลุ่มเฉพาะ
 

ตัวแทนกลุ่มเฉพาะ 
ชื่อ
วัด / นามสกุล
() กลุ่มบรรพชิต 
พระครูวิสุทธิธรรมภาณ
วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
 
 
พระครูสุทธิญาณโสภณ
วัดป่านาขาม หนองคาย
 
 
พระอาจารย์สาธิต ชยสาธิโต
วัดสันติธรรมาราม ราชบุรี
 
 
พระอาจารย์สรรวัช อาภัสสโร
ที่พักสงฆ์ร่มโพธิ์
 
 
พระอาจารย์สมบูรณ์
วัดสังฆทาน นนทบุรี
 
() กลุ่มเด็กและเยาวชน
นายชิตะ
จิรานันตรัตน์
 
 
..แบ่งปัน
วิริยะลัพภะ
 
 
นางสาวสุภาพร
ดวงบุปผา
 
() กลุ่มผู้สูงอายุ
ผศ.สายจิตร
สิงหเสนี
 
 
นางฐิตินันท์
คุณารัตนศิริกุล
 
 
นางยุพิน
พงษ์รอด
 
() กลุ่มสตรี
นางเอื้อพันธุ์
ติระกรานันท์
 
 
นางวันทนา
อาโรร่า
 
 
นางสาวชนสิตา
ผาติทวีพัฒน์
 
 
นางสาวพรรณา
แสงมโน
 
() กลุ่มผู้พิการ
นายสุทัศน์
วิมลสม
 
 
คุณพรพรรณ
สุจริตวนิช
 
 
ดร.อาร์ม
 
 
() กลุ่มชาติพันธุ์
นายถนอม
ชาวดง
 
และชนกลุ่มน้อย (อย่างละ ๑ คน)
นายธนันชัย
ขวัญแก้วพนา
 
 
นายอุ่นคำ
สายเหมือนงาม
 
 
 นายลุลุ
 
 
 
นายกุ่ย
เจริญพันธุ์
 
() กลุ่มแรงงานในระบบ
นางจันทร์แจ่ม
สุวรรณเกตุ
 
        กลุ่มแรงงานนอกระบบ
นายประพนธ์
พยัคฆกุล
 
() กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
นายวีระ
ชิดชอบ
 
 
นายเพียร
มหายศนันท์
 
 
นายวิเศษ
ศรีเชษฐา
 
 
นายสุนทร
พันธารัตน์
 
() กลุ่มข้าราชการ
ดาบตำรวจณัฐกานต์
อาจนาริน
 
 
ชาญชัย
 
 
(๑๐) กลุ่มสุขภาพ
รศ.ดร.นันทกา
โกรานา
 
 
นางแว่นแก้ว
พรรนพานิช
 
 
นพ.โสภณ
นาวุฒิ
 
(๑๑) กลุ่มลูกจ้าง
นางสาววาสนา
 รังรส
 
 
นางสาวผ่องพรรณ
ศรีสูงเนิน
 
 
นายทวีศักดิ์
วิรเศรษฐ
 
(๑๒) กลุ่มช่าง
ประดุงศักดิ์
แก้วจุฬาศรี
 
 
นายฉัตรชัย
ศรีสุนาครัว
 
(๑๓) กลุ่มศิลปิน
อ๊อด
คีรีบูน
 
 
จักรกฤษณ์
จันทร์ประยูร (จิ๋ว ก ไก่)
 
(๑๔) กลุ่มเกษตรกร
นายพล
 
 
 
นายณรงค์
คำใส
 
(๑๕) กลุ่มนักการศึกษา
.วีระ
น้ำฟ้า
 
 
นายชโยดม
พลายสาร
 
 
.นันทนา
ชัยนิคม
 
(๑๖) กลุ่มวิชาชีพ
นายประภาส
 
 
 
นางสาวภานินี
เอี่ยมสะอาด
 
 
นายปรัชญา
จิตต์ปรัชญา
 
 
นางสาวศิริญาณี
อุดมศิลป์
 
(๑๗) กลุ่มนิสิตนักศึกษา
นายสิริวัชร
ภวะภูตานนท์
 
 
นายศิริชัย
คำใสย
 
 
นางสาวประกายแพร
เสวิวัฒน์
 
(๑๘) อื่นๆ
นายไฉน
กกเปลือย
 
 
นายวิทวัฒน์
รื่นจินดา
 
 
นายคมกฤช
เสวิวัฒน์
 
 
นายสุด
สุทธิกุล
 

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ