มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ตัวแทนผู้ฟังจังหวัดต่างๆ

ตัวแทนผู้ฟังจังหวัดต่างๆ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

·       ตัวแทนผู้ฟังจังหวัดต่างๆ
 
ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังภาคเหนือ

จังหวัด
ชื่อ
นามสกุล
เชียงราย
นายณรงศักดิ์
สวัสดิ์ซิตัง
 
 
นางมาลีรัตน์
น้อมมณี
 
เชียงใหม่
นายสาธิต
พงษ์พันธ์ภักดี
 
 
นายกมล
นิลปวน
 
ตาก
นายสุรชัย
มีนาค
 
 
นางสาวชลาทิพย์
คงศรี
 
น่าน
นางศรีแพร
พรหมโชค
 
 
นางสาวเอมอร
ผลโยธา
 
พะเยา
นางมยุรี
คงประสงค์ศิริ
 
 
นางสุพรรณี
จูวัชณะสำราญ
 
พิจิตร
นางสาวชนมล
เหลืองวิจิตร
 
 
นายเชาว์
พยัคฆชาติ
 
พิษณุโลก
นายมงคล
ทับทอง
 
 
นายชาญยุทธ
อิสระธรรมนูญ
 
แพร่
นางสาวแววดาว
วรเวชปรีชา
 
 
นางสาววราภรณ์
คำปินตา
 
ลำปาง
นางพรเพ็ญ
วรรณลักษณ์
 
 
นายไผทเทพ
ตุทานนท์
 
อุตรดิตถ์
นายอิฐ
แย้มมูล
 
 
นางวรรณา
เครือเจริญ
 
ลำพูน
นางสาวทองเพ็ญ
ปาละก้อน
 
 
นพ.ชูชาติ
ขันตยาภรณ์
 
แม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
 
เพชรบูรณ์
นายพงศ์เมษฐ์
ศรีอรุโณทัย
 
 
นายปรีชา
วงศ์สิงห์
 
กำแพงเพชร
กำนันหลอด
 
 
 
นายจักรเพชร
โชติกุล
 

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด
ชื่อ
นามสกุล
กาฬสินธุ์
.ณรงค์
จันทะชุม
 
นายสุทัศน์
ศิริพรอดุลย์ศิลป์
ขอนแก่น
นายพรนภา
สืบสารคาม
 
นายไสว
ฤาชาพันธ์
ชัยภูมิ
นายศิริชัย
พัฒนากุลเจริญชัย
 
นางอภิญญา
สิงห์สา
นครพนม
นายสุเทพ
อติวรรณกุล
 
.ณรงฤทธิ์
วะชุม
นครราชสีมา
นางสาวมัณฑนา
เนียมจีน
 
นางวีณา
สิงห์สังข์
บุรีรั มย์
นายเสน่ห์
ฝุ่นตะครุ
 
นางนงลักษณ์
โอฬารวานิช
มหาสารคาม
.บุญทัน
หวานอารมณ์
 
.สุนัย
ศรีกุลบุตร
มุกดาหาร
นางศรีจริง
สีละเดช
 
นางพูลศรี
ศรีสมบูรณ์
ยโสธร
..ปัญญา
กระจ่างกุล
 
 
 
ร้อยเอ็ด
นายชูเกียรติ
เหล่านฤรัตน์
 
นางปราณี
พลเยี่ยม
เลย
นางมาลัย
 
 
นางเรืองไร
วงศาโรจน์
ศรีสะเกษ
นายสมบูรณ์
ไขขัน
 
ดร.ชำนาญ
แก้วคะตา
สกลนคร
นายสมบัติ
ผาลือคำ
 
นายชัยยุทธ
อภิวาทนสิริ
สุรินทร์
นางดนู
กูลกิตติยนนท์
 
นางสาวสุนทรี
อิ่มสวัสดิ์กุล
หนองคาย
นางสาวณชนก
กุประดิษย์
 
นางสาวปราณี
กุประดิษย์
หนองบัวลำภู
นางยุพิน
บุญกว้าง
 
นางอัญชลี
แสนเหวิม
อุดรธานี
นายธานินท์
มั่นสนธิ์
 
นายเพชร
โนนทิง
อุบลราชธานี
นายสมเกียรติ
ทวีบุตร
 
นายณัฐพล
จันทร์ศร
อำนาจเจริญ
นายบุญทัน
เทพเสนา
 
นายทนงศักดิ์
ทองไข

 
ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังภาคกลาง

จังหวัด
ชื่อ
นามสกุล
กรุงเทพมหานคร
นางสาวศิริรัตน์
ประเสริฐเจริญสุข
 
นายกู้ศักดิ์
เรืองเวช
กาญจนบุรี
นางจิราวัลย์
ทรัพย์ส่งแสง
 
นางสมใจ
เมธีสกุลกาญจน์
นครนายก
นายทวีชัย
รติธรรมานนท์
 
นางสาวดาวรุ่ง
ประสิทธิ์
นครปฐม
นางสาววราภรณ์
มหามงคล
 
นางสาวสุวิมล
เนินนา
นครสวรรค์
จันทร์เพ็ญ
มธุรสสกุลวงศ์
 
 
 
นนทบุรี
นางบุญเกิด
สิงหเสนี
 
นางกัลยารัตน์
แก้วนาค
ประจวบคีรีขันธ์
นายจรูญ
ประดิษฐ์
 
นางอารีย์
ชโลธร
พระนครศรีอยุธยา
นางอำภา
ไพบูลย์เภสัช
 
นายสราวุฒิ
พิทักษ์วงศ์จินดา
เพชรบุรี
ดาบตำรวจบุญฤทธิ์
ทรัพย์ประเสริฐ
 
ร้อยตำรวจตรี เสถียร 
อินทุลหาน 
ลพบุรี
นายหาญ
พูนทรัพย์สิน
 
นายไกรทอง
แก้วพรหม
สมุทรปราการ
นายพงษ์ศักดิ์
ธนพิทักษ์
 
นางอิสรี
หิรัญสุขสันต์
สมุทรสาคร
นางรัมภา
จินตนชัยวัฒน์
 
นางอรวรรณ
บุญเชิด
สิงห์บุรี
นายอภิรมย์
ชูชีพ
 
 
 
สุพรรณบุรี
คุณบังอร
พ่วงพุก
 
คุณมาลี
 
อ่างทอง
นายดำรงศักดิ์
ทองหยอด
 
นายสวัสดิ์
สมศักดิ์
ปทุมธานี
นายชานนท์ 
กฤษฎานันทลัษณ์
 
นายศักดิ์พยับ 
พิมพ์เขต 
ราชบุรี
นางขวัญใจ 
ใจดี 
 
นางสมศรี 
เจียมวิไล 
สระบุรี
คุณเดวิด
โรเจอร์
 
 
 

 
ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังภาคตะวันออก

จังหวัด
ชื่อ
นามสกุล
จันทบุรี
นางชัชฎา
ลี้ปีติภัทร
 
นางรวยเจริญ
สงวนจิตร์
ชลบุรี
นางมะลิวัลย์
แซ่อึ๊ง
 
นางนงลักษณ์
แซ่ฉั่ว
ตราด
นางอรุณี
จันทสาร
 
นางสาวสมร
ภิรมย์ภักดิ์
ระยอง
นายจักรพงษ์
นครวงศ์
 
นายแพทย์เสถียร
โมสิกานนท์
สระแก้ว
นายมิตรชัย
 
 
นางอัญชลี
มีอนันต์
ปราจีนบุรี
นายนฤมิต
เลิศเจริญฤทธิ์
 
นายอุดม
เตชสกุลเจริญ

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังภาคใต้

จังหวัด
ชื่อ
นามสกุล
พังงา
นายอโนทัย
ทองเจิม
 
นางคลี่
สิงหการ
ภูเก็ต
คุณสกัญญา   
อาภรณ์รัตน์
 
คุณพิทยา 
แจ่มกระจ่าง 
สงขลา
คุณตฤณกร
เสนพงษ์
 
คุณเครือวัลย์
เสนพงษ์
นราธิวาส
นายกิตติศักดิ์
อุปะทูน
 
นางสุวิมล
อังสุภานิช
ระนอง
นายสุทธิ
ทินลี
 
นายเสงี่ยม
ถิ่นวงศ์ยอด
ชุมพร
 
 
 
 
 
ปัตตานี
นายทรงธรรม
สกุลมณี
 
นายเพียร
บุญมา
พัทลุง
พระประเสริฐ
 
 
นายสุนทร
 เพชรรักษ์
ยะลา
 
 
 
 
 

 
 
 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ