มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง คณะกรรมการสภาผู้ฟัง

คณะกรรมสภาผู้ฟัง

อีเมล พิมพ์ PDF

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ฟัง

๑.           พระอาจารย์บุญมี      ธัมมรโต                    ประธานสภาผู้ฟัง

๒.          พระอาจารย์มานะ     เทวธัมโม                   ประธานคณะกรรมการ

๓.          นายไพรัช                วิริยะลัพภะ                รองประธานคณะกรรมการ

๔.          คุณบังอร                 สุขเทียบ                    กรรมการ

๕.           รศ.พญ.กิมาพร         ขมะณะรงค์                กรรมการ

๖.           ดร.สุรศักดิ์               ศิริพรอดุลศิลป์            กรรมการ

๗.          ดร.รัชดา                 เจียสกุล                     เลขานุการ

๘.           นายอรรคลภ            อามระดิษ                  นายทะเบียน