มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก ความเป็นมา/นโยบาย บันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิฯกับกลุ่มคนที่จัดตั้งสถานีวิทยุ

บันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิฯกับกลุ่มคนที่จัดตั้งสถานีวิทยุ

อีเมล พิมพ์ PDF

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่าง

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กับ

กลุ่มคนที่จัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

 

-----------------------------------------

 

บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งในที่นี้ใช้คำว่า มูลนิธิ ฝ่ายหนึ่ง และ กลุ่มคนที่จัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ซึ่งในที่นี้ใช้คำว่า กลุ่มคน อีกฝ่ายหนึ่ง มีข้อตกลงร่วมกันที่กลุ่มคนได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นและมอบถวายแด่พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งได้มอบหมายทรัพย์สินและการประกอบกิจการกระจายเสียงให้มูลนิธิดำเนินการเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรม มูลนิธิและกลุ่มคนจึงได้จัดทำเป็นหนังสือบันทึกข้อตกลงไว้ต่อกันดังนี้

ข้อ๑. ในบันทึกข้อตกลงนี้

กรรมการสถานี หมายถึง กรรมการสถานีวิทยุเครือข่าย

ผู้อำนวยการสถานี หมายถึง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่าย

เจ้าหน้าที่สถานี หมายถึง เจ้าหน้าที่รายการ หรือ เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ เจ้าหน้าที่เทคนิค ของสถานีวิทยุเครือข่าย

ข้อ๒. กลุ่มคนรับรองกรรมการสถานี ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่สถานี ซึ่งมูลนิธิร่วมกับกลุ่มคนได้ร่วมกันสรรหา คัดเลือก และมูลนิธิได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

ข้อ๓.  กลุ่มคนรับรองระเบียบมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ระหว่างมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกับกรรมการสถานีวิทยุเครือข่ายและหรือผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่าย ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ และรับรองประกาศมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรื่อง ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีในเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยกลุ่มคนรับดูแลกรรมการสถานี ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่สถานี ให้ปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของมูลนิธิ

ข้อ๔. กลุ่มคนรับดูแล บำรุง ซ่อมแซม ทรัพย์สินของมูลนิธิที่สถานี และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสถานี

ผู้รับมอบอำนาจแทนกลุ่มคนได้ลงนามไว้กับมูลนิธิแล้ว และมีผลลงนามตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นต้นไป