มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

บุคคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF

 บุคลากรในสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรม

  1. นายอนันต์ จันทศิลป์            ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ
  2. นายกิตติชัย ไชยเอีย               ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT TV)
  3. นายสังคม สกุลทวี                  ผู้ประกาศรายการ
  4. นายสุวิทย์ เหล่าพร                 ผู้ประกาศรายการ
  5. นายบุญโฮม สารีจันทร์           เจ้าหน้าที่เทคนิค
  6. นายสัญญา โนวฤทธิ์              เจ้าหน้าที่เทคนิค
  7. นายวีระชัย พูลสุทธิ                เจ้าหน้าที่เทคนิค
  8. นางจีรภา ศรีสว่าง                  เจ้าหน้าที่รายการวิทยุ
  9. นายพงศธร ศิริรัตน์                 เจ้าหน้าที่รายการโทรทัศน์
  10. นางสาวนิชนันท์ คำปิคา         เจ้าหน้าที่ธุรการ