มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง ตัวแทนผู้ฟัง (ภาคเหนือ)

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟัง (ภาคเหนือ)

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ
ภาคเหนือ จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
  เชียงราย นางมาลีรัตน์   น้อมมณี
  นายณรงศักดิ์   สวัสดิ์ซิตัง
  เชียงใหม่ นายสาธิต   พงษ์พันธ์ภักดี
  นายกมล   นิลปวน
  ตาก นายสุรชัย   มีนาค
  นางสาวชลาทิพย์   คงศรี
  น่าน นางศรีแพร   พรหมโชค
  นางสาวเอมอร  ผลโยธา
  พะเยา นางมยุรี   คงประสงค์ศิริ
  นางสุพรรณี   จูวัชณะสำราญ
  พิจิตร นางสาวชนมล   เหลืองวิจิตร
  นายเชาว์   พยัคฆชาติ
  พิษณุโลก นายมงคล   ทับทอง
  นายชาญยุทธ   อิสระธรรมนูญ
  กำแพงเพชร กำนันหลอด
  นายจักรเพชร   โชติกุล
  แพร่ นางสาวแววดาว   วรเวชปรีชา
  นางสาววราภรณ์   คำปินตา
  ลำปาง นางพรเพ็ญ   วรรณลักษณ์
  นายใผทเทพ   ตุทานนท์
  ลำพูน นางสาวทองเพ็ญ  ปาละก้อน
  นพ.ชูชาติ  ขันตยาภรณ์
  เพชรบูรณ์ นายพงศ์เมษฐ์  ศรีอรุโณทัย
  นายปรีชา  วงศ์สิงห์
  อุตรดิตถ์ นายอิฐ   แย้มมูล
  นางวรรณา  เครือเจริญ