มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง ตัวแทนผู้ฟัง(ภาคอีสาน)

ตัวแทนสภาผู้ฟัง (ภาคอีสาน)

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ
ภาคอีสาน จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
  นครราชสีมา นางสาวมัณฑนา  เนียมจีน
  นางวีณา  สิงห์สังข์
  กาฬสินธุ์ อ.ณรงค์   จันทะชุม
  นายสุทัศน์   ศิริพรอดุลย์ศิลป์
  ขอนแก่น นายพรนภา   สืบสารคาม
  นายไสว   ฤาชาพันธ์
  นครพนม สุเทพ   อติวรรณกุล
  อ.ณรงฤทธิ์   วะชุม
  บุรีรั มย์ นางนงลักษณ์   โอฬารวานิช
  นายเสน่ห์  ฝุ่นตะครุ
  มหาสารคาม อ.บุญทัน   หวานอารมณ์
  อ.สุนัย   ศรีกุลบุตร
  มุกดาหาร นางศรีจริง   สีละเดช
  นางพูลศรี   ศรีสมบูรณ์
  ร้อยเอ็ด นายชูเกียรติ   เหล่านฤรัตน์
  นางปราณี  พลเยี่ยม
  เลย นางมาลัย
  นางเรืองไร  วงศาโรจน์
  ยโสธร พ.ต.ปัญญา  กระจ่างกุล
  ศรีสะเกษ นายสมบูรณ์   ไขขัน
  ดร.ชำนาญ  แก้วคะตา
  สกลนคร นายสมบัติ   ผาลือคำ
  นายชัยยุทธ   อภิวาทนสิริ
  สุรินทร์ นางดนู   กูลกิตติยนนท์
  นางสาวสุนทรี   อิ่มสวัสดิ์กุล
  หนองบัวลำภู นางอัญชลี  แสนเหวิม
  นางยุพิน  บุญกว้าง
  อุดรธานี นายธานินท์   มั่นสนธิ์
  นายเพชร   โนนทิง
  หนองคาย นางสาวณชนก  กุประดิษย์
  นางสาวปราณี  กุประดิษย์
  อุบลราชธานี นายสมเกียรติ  ทวีบุตร
  นายณัฐพล  จันทร์ศร
  อำนาจเจริญ นายบุญทัน  เทพเสนา
  นายทนงศักดิ์  ทองไข
  ชัยภูมิ นายศิริชัย  พัฒนากุลเจริญชัย
  นางอภิญญา   สิงห์สา