มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

พิมพ์

หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯถึงหน่วยงานต่างฯ

  
 
วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้รับ ประเภทจดหมาย
18.01.2009
การเป็นผู้มีสิทธทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ประธาณมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 1 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 2 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 3 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 4 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 5 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 6 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 7 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 8 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 9 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 10 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 11 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 12 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 13 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
29.04.2009
คดีผู้ใช้น้ำโคราช 14 ศาลปกครองสูงสุด จดหมายตอบกลับ
04.08.2009
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จดหมายส่งออก
04.08.2009
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติ ประธานรัฐสภา นายชัย ชิดชอบ จดหมายส่งออก
04.08.2009
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติ ประธานวุฒิสภา นายประสบสุข บุญเดช จดหมายส่งออก
28.08.2009
ติดตามความคืบหน้าหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจาย>> รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จดหมายส่งออก
03.09.2009
ขอความอนุเคราะห์ให้ภาคประชาชนได้รับสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียง>>> ประธานวุฒิสภา นายประสบสุข บุญเดช จดหมายส่งออก
04.09.2009
ขอความอนุเคราะห์ให้ภาคประชาชนได้รับสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระดับชาติ >>> คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร จดหมายส่งออก
15.09.2009
ขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้เข้าชี้แจง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรร จดหมายส่งออก
20.09.2009
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างประกาศ กทช. ฉบับมูลนิธิเสียงธรรมฯร่วมกับสภาทนายความ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จดหมายส่งออก
20.09.2009
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนร่างประกาศ กทช. ฉบับมูลนิธิเสียงธรรมฯร่วมกับสภาทนายความ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จดหมายส่งออก
21.09.2009
ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการภาคประชาชนระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จดหมายส่งออก
21.09.2009
ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการภาคประชาชนระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จดหมายส่งออก
21.09.2009
ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมมาตรฐานทางเทคนิคแก่ผู้ประกอบการภาคประชาชนระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น คณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน จดหมายส่งออก
24.09.2009
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯได้รับใบอนุญาตชั่วคราว>> เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จดหมายส่งออก
05.10.2009
สถานะสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ และขอสนับสนุนการแก้ไขร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ... คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ วุฒิสภา จดหมายส่งออก
06.10.2009
ขอชี้แจงความเข้าใจผิดที่เสียหายต่อมูลนิธิเสียงธรรมฯและพระกรรมฐาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรค จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อธรรมะ คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อธรรมะ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อธรรมะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ ประธานสภาทนายความ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ ประธานรัฐสภา จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ ประธานวุฒิสภา จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรค จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นฯ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคเพื่อแผ่นดิน จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคเพื่อไทย จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคการเมืองใหม่ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคประชาราช จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/คณะกรรมการบริหาร/สมาชิกพรรคภูมิใจไทย จดหมายส่งออก
10.10.2009
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ หัวหน้า/กรรมการบริหาร/สมาชิกพรรครวมใจชาติไทยพัฒนา จดหมายส่งออก

หน้า 1 จาก 4