มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here:

ตัวแทนสภาผู้ฟัง (ภาคตะวันออก)

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ
ภาคตะวันออก จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
  จันทบุรี นางชัชฎา   ลี้ปีติภัทร
  นางรวยเจริญ   สงวนจิตร์
  ชลบุรี นางมะลิวัลย์  แซ่อึ๊ง
  นางนงลักษณ์  แซ่ฉั่ว
  ตราด นางอรุณี  จันทสาร
  นางสาวสมร  ภิรมย์ภักดิ์
  ระยอง นายจักรพงษ์   นครวงศ์
  นายแพทย์เสถียร   โมสิกานนท์
  ปราจีนบุรี นายนฤมิต  เลิศเจริญฤทธิ์
  นายอุดม  เตชสกุลเจริญ
  สระแก้ว นายมิตรชัย
  นางอัญชลี  มีอนันต์