มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง ตัวแทนผู้ฟัง(ภาคกลาง)

ตัวแทนสภาผู้ฟัง (ภาคกลาง)

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ
ภาคกลาง จังหวัด ชื่อ - นามสกุล
  กรุงเทพมหานคร นางสาวศิริรัตน์   ประเสริฐเจริญสุข
  นายกู้ศักดิ์   เรืองเวช
  ปทุมธานี นายชานนท์   กฤษฎานันทลัษณ์ 
  นายศักดิ์พยับ  พิมพ์เขต  
  สระบุรี คุณเดวิด  โรเจอร์
   
  กาญจนบุรี นางจิราวัลย์  ทรัพย์ส่งแสง
  นางสมใจ  เมธีสกุลกาญจน์
  นครนายก นายทวีชัย   รติธรรมานนท์
  นางสาวดาวรุ่ง  ประสิทธิ์
  นครปฐม นางสาววราภรณ์  มหามงคล
  นางสาวสุวิมล  เนินนา
  นครสวรรค์ จันทร์เพ็ญ  มธุรสสกุลวงศ์
   
  นนทบุรี นางบุญเกิด   สิงหเสนี
  นางกัลยารัตน์   แก้วนาค
  ประจวบคีรีขันธ์ นายจรูญ  ประดิษย์
  นางอารีย์  ชโลธร
  พระนครศรีอยุธยา นางอำภา   ไพบูลย์เภสัช
  นายสราวุฒิ   พิทักษ์วงศ์จินดา
  เพชรบุรี ดาบตำรวจบุญฤทธิ์  ทรัพย์ประเสริฐ
  ร้อยตำรวจตรี เสถียร   อินทุลหาน  
  ลพบุรี นายหาญ   พูนทรัพย์สิน
  นายไกรทอง   แก้วพรหม
  ราชบุรี นางขวัญใจ   ใจดี  
  นางสมศรี   เจียมวิไล  
  สมุทรปราการ นายพงษ์ศักดิ์   ธนพิทักษ์
  นางอิสรี   หิรัญสุขสันต์
  สมุทรสาคร นางรัมภา  จินตนชัยวัฒน์
  นางอรวรรณ  บุญเชิด
  สิงห์บุรี นายอภิรมย์   ชูชีพ
   
  สุพรรณบุรี คุณบังอร  พ่วงพุก
  คุณมาลี
  อ่างทอง นายดำรงศักดิ์
  นายสวัสดิ์