มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก สภาผู้ฟัง ตัวแทนผู้ฟัง (ภาคใต้)

ตัวแทนผู้ฟัง (ภาคใต้)

อีเมล พิมพ์ PDF

ตัวแทนเครือข่ายผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ
ภาคใต้ จังหวัด ชื่อ
  พังงา นายอโนทัย   ทองเจิม
  นางคลี่  สิงหการ
  ระนอง นายสุทธิ  ทินลี
  นายเสงี่ยม  ถิ่นวงศ์ยอด
  ปัตตานี นายทรงธรรม  สกุลมณี
  นายเพียร  บุญมา
  ภูเก็ต คุณสกัญญา  อาภรณ์รัตน์
  คุณพิทยา  แจ่มกระจ่าง  
  พัทลุง พระประเสริฐ
  นายสุนทร  เพชรรักษ์
  สงขลา คุณตฤณกร  เสนพงษ์
  คุณเครือวัลย์  เสนพงษ์
  นราธิวาส นายกิตติศักดิ์   อุปะทูน
  นางสุวิมล   อังสุภานิช