มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

You are here: หน้าหลัก การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน

การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

การยื่นขอใบอนุญาตบริการชุมชน

 
สิ่งที่ประชาชนขอความอนุเคราะห์จาก กทช.
เพื่อให้มีสถานะทัดเทียมกับวิทยุคลื่นหลักที่ได้รับความคุ้มครองตามบทเฉพาะกาล มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากกทช. รับรองสถานะทางกฎหมาย โดยยึดหลักแห่งความเสมอภาค ดังนี้
๑.    เนื่องจาก มูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็น วิทยุภาคประชาชน ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๔๓และเป็นการประกอบกิจการ บริการชุมชน ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งคำว่า ชุมชน มีความหมายครอบคลุมชุมชนเชิงประเด็นด้วย (Issue-based Community Radio)
 
จึงขอความอนุเคราะห์จาก กทช. พิจารณาดำเนินการให้ ใบอนุญาตชั่วคราว (แก่เครือข่าย ๑๑๗ สถานี) ตามมาตรฐานทางเทคนิคประเภท วิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตฯ (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
 
๒.   เนื่องจากประชาชนพร้อมใจกันมอบสถานีลูกข่ายทั้ง ๑๑๗ แห่ง ถวายแด่หลวงตาฯ ดังนั้น มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงทำหน้าที่ขอยื่นแบบ ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต ของแต่ละสถานีทั้ง ๑๑๗ สถานี โดยใช้หลักการเดียวกับภาคธุรกิจในมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ นั่นคือ นิติบุคคลรายเดียวสามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อให้มีพื้นที่บริการครอบคลุมได้ทั่วประเทศ (หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจรายเดียวมีสถานีลูกข่ายได้หลายแห่ง)

 

 

สารบัญการประกอบกิจการวิทยุเสียงธรรมฯ